1. Responsable del tractament

Companyia: Espais d’il·luminació, S.L.
NIF: B17363169
Adrça: Carrer President Macià, 27, 17230, Palamós, Girona
Contacte: info@2espais.com
Web: https://www.2espais.com

2. Finalitat del tractament de les dades

Espais d’il·luminació, SL, tractarà les dades de l’usuari de manera manual i / o automatitzada per poder respondre a les consultes realitzes i remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

3. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat o, si és el cas, mentre es mantingui la relació comercial entre les parts a partir de l’última confirmació d’interès de l’Usuari, en aquests casos hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del mateix; la mateixa destinació haurà de donar-se a qualsevol suport o documents en què consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament. Tot això sense perjudici que hi hagi una previsió legal que exigeixi la conservació de certes dades o que aquests resultessin útils en cas de reclamació derivada de la prestació de serveis pactada.

4. Legitimació per al tractament de dades

La base legal del tractament de les Dades relatives a clients d’Espais d’il·luminació, S.L. es basa en la relació contractual existent. Per a l’enviament de comunicacions als mateixos, fins i tot per mitjans electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional la base de legitimació és l’interès legítim.

5. Destinataris

Espais d’il·luminació, SL, no cedirà les dades en cap cas a tercers llevat que operi una obligació legal per a això.

6. Exercici de drets

L’Usuari podrà exercir els següents drets, previstos en l’RGPD, en relació al tractament de les seves dades personals:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, si escau.

Aquests drets podran ser exercits mitjançant una comunicació escrita dirigida a Espais d’il·luminació, S.L., per e-mail a l’adreça info@2espais.com. L’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud.

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets davant l’Autoritat de control competent. Si és el cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), domicili en el carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.


7. Mesures i nivells de seguretat

Espais d’il·luminació ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Espais d’il·luminació garanteix que ha implementat mecanismes per:

  1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  3. Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
  4. Pseudonimizar i xifrar les dades personals, si s’escau.


8. Àmbit d’aplicació

L’estructura de tractaments, equips i sistemes d’informació amb l’objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els tractaments, temporals o permanents, titularitat de Espais d’il·luminació, S.L. que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

9. Consentiment de l’Usuari

L’Usuari no client manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a Espais d’il·luminació, al tractament de les dades d’acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

En el cas que l’Usuari faciliti a Espais d’il·luminació dades personals de tercers, l’Usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades del ens facilita, que les seves dades personals seran tractades per Espais d’il·luminació en els mateixos termes que l’Usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privacitat.

10. Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de la subscripció a la newsletter corporativa o mitjançant el formulari de contacte https://www.2espais.com/es/contacto/ seran objecte de tractament per part de Espais d’il·luminació, S.L., amb l’objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de Espais d’il·luminació, S.L. que puguin ser del seu interès.

11. Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre Espais d’il·luminació, S.L. i els Clients o Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-Espais d’il·luminació a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració , pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable a Mesures de Seguretat dels tractaments automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d’aquesta informació. La visualització de dades a través d’Internet, no suposarà l’accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

12. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

Espais d’il·luminació, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en la pàgina web. Per aquest motiu, es recomana llegir aquesta política de privacitat periòdicament. Quan els canvis aplicats tinguin d’especial importància seran notificats individualment.

13. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar al Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Espais d’il·luminació davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari.

14. Datos de menores

Els menors d’edat no podran usar els serveis disponibles a través del web sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen o puguin acompanyar-los.